РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київська область, Рокитнянський район

Роз'яснення для операторів ринку харчових продуктів щодо видачі експлуатаційних дозволів

Дата: 12.02.2020 14:37
Кількість переглядів: 146

На чисельні звернення суб’єктів господарювання стосовно надання роз’яснення щодо отримання експлуатаційних дозволів, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомляє наступне.

 

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається операторам ринку харчових продуктів лише за результатами інспектування потужності державними інспекторамиДержпродспоживслужби.

Експлуатаційний дозвіл повинніотримувати оператори ринку харчових продуктів, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (відповідно до частини 1 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» далі – Закон).

Тобто, відповідно до вимог Закону, дозвіл необхідно отримувати в тому випадку, якщо ваша ДІЯЛЬНІСТЬ безпосередньо пов’язана з виробництвом харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких єнеперероблені продукти тваринного походження, а також із зберіганням харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури нижче 10 °C).

До неперероблених продуктів тваринного походження відносять:

 • молоко;
 • м’ясо;
 • рибу;
 • молюски і ракообразні;
 • яйця;
 • мед;
 • інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

УВАГА! Наведений перелік не є вичерпним!!!

Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:

первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;

транспортуванняхарчовихпродуктівтваринногопоходження, у тому числі тих, якіпотребуютьдотримання температурного режиму та не можутьзберігатися при температурівище 10 °C, залишаючисьпридатними для споживаннялюдиною;

зберіганняхарчовихпродуктівтваринногопоходження, які не потребуютьдотримання температурного режиму та можутьзберігатися при температурівище 10 °C, залишаючисьпридатними для споживаннялюдиною;

виробництво та/абозберіганняхарчовихпродуктів, інгредієнтамияких є виключнопродуктирослинногопоходження та/абопереробленіпродуктитваринногопоходження;

експлуатаціюзакладівгромадськогохарчування та закладівроздрібноїторгівлі, щовідповідаютьвимогам, встановленимКабінетомМіністрівУкраїни. До моментувстановлення таких вимогцейвинятокпоширюється на всізакладигромадськогохарчування та закладироздрібноїторгівлі.

Наведемо приклади підприємств, якіповинніотримати експлуатаційний дозвіл:

 • холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного походження за температури нижче 10 °C;
 • бійні птиці, копитних тварин;
 • потужності з розбирання та обвалювання м’яса;
 • потужності з виробництва м’ясних напівфабрикатів;
 • потужності з очищення молюсків;
 • рибопромислове судно;
 • оптовий ринок з продажу риби, м’яса, птиці;
 • потужності зі збирання молока, якщо вони не повязані з первинним виробництвом;
 • потужностіз виробництва яєць (птахофабрики).

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою
(з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку, до початку їх експлуатації.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператори ринку подають заяву та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати, до Центру надання адміністративних послуг.

Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, зазначених вище.

Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання компетентним органом документів.

Експлуатаційний дозвіл є безстроковим.

Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.

Оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, вносяться до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, відповідно до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 року
№40.

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:

1) неподання документів, передбачених частиною восьмою ст.23 Закону;

2) недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;

3) невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону;

4) у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється компетентним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання повторної заяви та інших документів, передбачених Законом.

Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються з підстав, у порядку та строки, що встановлені законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Потужності операторів ринку харчових продуктів, на яких не поширюється обов’язок щодо отримання експлуатаційного дозволу, підлягають державній реєстрації.

Процедура державної реєстрації потужностей передбачена вимогами статті 25 Закону та Порядком проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, який затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 10 лютого 2016 року № 39.

УВАГА!!!

Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл.Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.

 

Примітка: деякі терміни та їх визначення (стаття 1 Закону):

1) агропродовольчий ринок - суб’єкт господарювання, що створює належні умови для реалізації (оптової реалізації) сільськогосподарської продукції, в тому числі харчових продуктів, на спеціально оснащених та відведених місцях відповідно до закону;

22) експлуатаційнийдозвіл - документ дозвільного характеру, щовидаєтьсятериторіальним органом компетентного органу операторові ринку за результатами інспектуванняйогопотужності та посвідчує право оператора ринку здійснювативизначенуцим Законом діяльність з виробництва та/абозберіганняхарчовихпродуктівтваринногопоходження;

27) заклад громадськогохарчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, кіоскчиінший заклад незалежновідтериторіальнихознак (місця) провадженнягосподарськоїдіяльності з громадськогохарчування та ступенядоступностіхарчування будь-яким особам;

46) непереробленийхарчовий продукт - харчовий продукт, який не піддававсяпереробці, крімподілу на частини, розрізання, виділеннякісток, рублення, ламання, зняттяшкіри, чищення, тримінгу, зняттяшкарлупиабоіншоїоболонки, охолодження, замороження та розмороження;

55) оператор ринку харчовихпродуктів (далі - оператор ринку) - суб’єктгосподарювання, якийпровадитьдіяльність з метою або без мети отриманняприбутку та в управлінніякогоперебуваютьпотужності, на якихздійснюєтьсяпервинневиробництво, виробництво, реалізація та/абообігхарчовихпродуктів та/абоіншихоб’єктівсанітарнихзаходів (крімматеріалів, щоконтактують з харчовими продуктами), і якийвідповідає за виконаннявимогцього Закону та законодавства про безпечність та окреміпоказникиякостіхарчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадятьдіяльність з метою або без мети отриманняприбутку та займаютьсявиробництвом та/абообігомхарчовихпродуктівабоіншихоб’єктівсанітарнихзаходів. Оператором ринку такожвважаєтьсяагропродовольчийринок;

62) первиннапродукція - продукціяпервинноговиробництва, яка включаєпродуктирослинногопоходження, продукціютваринництва, рибальства, мисливства;

63) первинневиробництво - виробництво та вирощуванняпродукції, у тому числізбірврожаю, доїння, розведеннятвариндо моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збірврожаю диких рослин;

69) потужності - спорудиабо комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та іншізасоби, включаючитранспортнізасоби, а такожтериторія, щовикористовуються у виробництві та/абообігуоб’єктівсанітарнихзаходів;

92) харчовий продукт - речовинаабо продукт (неперероблений, частковопереробленийабоперероблений), призначені для споживаннялюдиною. До харчовихпродуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальнагумка та будь-яка іншаречовина, щоспеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовкиабообробки.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь