РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київська область, Рокитнянський район

Прес-реліз з 03.06. по 20.06.2019

Прес-реліз від 03.06.2019 р.

Фонд забезпечив реабілітацією після хвороб і травм 11,4 тис. працюючих

З початку року за кошти Фонду соціального страхування України медичною реабілітацію після перенесених захворювань і травм було забезпечено близько 11,4 тис. застрахованих осіб та їх дітей. Зазначимо, право на проходження курсу реабілітації на базі санаторно-курортнихзакладів за кошти Фонду маєкожнапрацевлаштована особа за наявностімедичнихпоказів. Про цеповідомляєпрес-служба виконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни.

Сьогодніусізастраховані особи маютьгарантованудопомогуувідновленніїхздоров’я і працездатності в разіхворобиаботравми. Якщо є медичніпокази, Фонд фінансуєповний курс лікування в санаторно-курортному закладіпісляінсультів, ортопедичнихоперацій, черепно-мозкових травм, операцій на серці, легенях, органах зору, післяінфарктівміокардатощо. Такелікуваннятриває до 24 днів у залежностівідпрофілю і є достатньодороговартісним, не всіпрацівникимаютьможливістьоплатитийогосамостійно. Тому Фонд бере на себе 100% фінансовихзобов’язаньізпроходженнязастрахованимимедичноїреабілітації.

Підставою для направлення на відновнелікування до реабілітаційноговідділення санаторно-курортного закладу є висновоклікарсько-консультативноїкомісії закладу охорониздоров’я.

Нагадаємо, з 01 січня 2018 року механізмзабезпеченняреабілітаційнимлікуванням за кошти Фонду соціальногострахуванняУкраїнибулореформовано та переведено на адресність. Зокрема, застрахованим особам наданоможливістьсамостійнообирати санаторно-курортний заклад для проходженнявідновноголікування, путівкибулозамінено на тристоронні договори, а право направлятипацієнтів для проходженняреабілітаціїотрималивсізакладиохорониздоров’яУкраїни, щомаютьвідділення для стаціонарноголікування.

У грудні 2018 року правлінням Фонду було внесено зміни до механізмузабезпеченняпрацюючихвідновнимлікуванням з метою посилення контролю за якістю та обсягомреабілітації: програмуреабілітаціїрозширенооцінкоюефективностілікування, передбаченофіксаціюклініко-функціонального стану і загального результату відновноголікування, запровадженопоказникиефективностіреабілітації.

 

 

 

 

 

 

 

Прес-релізвід 04.06.2019 р.

Високітемпературиповітрянавколишньогосередовища та їхнегативнийвплив на працюючих

Перші місяці літа обумовлені високими температурами повітря навколишнього середовища, що негативно впливає на організм працюючих, це характерно для підприємств ливарного виробництва, будівельних підприємств, житлово-комунального господарства, сільського господарства.

Порушення водно-сольового обміну у працюючих на виробництві при високій температурі навколишнього середовища може обумовити захворювання нирок, шлунково-кишкові розлади, порушення діяльності нервової системи.

З метою недопущення гострих професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області рекомендує працівникам пити підсолену воду в достатній кількості, а роботодавцям – взяти на контроль фактори впливу високих температур на працюючих та подбати про виконання відповідних профілактичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам і захворюванням працівників.

Заходи, які необхідно вжити для створення безпечних умов праці:

- обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, у тому числі, робіт на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин, механізмів;

- відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалість робочої зміни та обідньої перерви, збільшити кількість технологічних перерв, запровадити ранній початок робочого дня і, відповідно, його закінчення, забезпечити працівників питною водою, не допускати їх перегріву;

- провести позапланові інструктажі з працівниками щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення, втрати свідомості;

- доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;

- проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки.

Виконання зазначених заходів поліпшить умови праці робітників та знизить ризик настання нещасних випадків на виробництві.

 

 

Прес-релізвід 07.06.2019 р.

З початку року на Київщинівитрати на всівидидопомогсклали 213,9 млн. гривень

За оперативнимиданими, витрати на всівидидопомоги (тимчасованепрацездатність, вагітність та пологи, поховання) по Київськійобласті з початку 2019 року склали 213,9 млн. грн., що на 2,5 млн. грн. або на 1,2% менше за аналогічнийперіод 2018 року. Про цеінформуєуправліннявиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни у Київськійобласті.

А саме:

- витрати по тимчасовійнепрацездатностісклали 157,4 млн. грн. (73,6% до всіхвидівдопомог);

- по вагітності та пологах – 55,9 млн. грн. (26,1% до всіхвидівдопомог);

- на поховання – 0,7 млн. грн. (0,3% до всіхвидівдопомог).

 

 

Прес-реліз від 12.06.2019 р.

22,3% працюючих пройшли реабілітацію за кошти Фонду після кардіологічних патологій

Фонд соціальногострахуванняУкраїнифінансуєпроходження курсу реабілітаційноголікуванняпісляперенесенихзахворювань і травм для всіхпрацюючих за наявностімедичнихпоказів. Пацієнтинаправляються на реабілітацію до санаторно-курортнихзакладівбезпосередньозістаціонару закладу охорониздоров’я.

За даними І кварталу 2019 року середзастрахованихосіб, щопройшлиреабілітацію за кошти Фонду, 22,3% маликардіологічнізахворювання, зокрема, перенесли інфарктиміокарда, операції на серцітощо. З них понад 53% за підсумкамивідновноголікуванняповністювідновилипрацездатність.

«Щороку в Україніфіксуютьблизько 50 тисячвипадківінфаркту і понад 100 тисячвипадківінсульту, і з кожним роком рівеньзахворюваності на хворобисистемикровообігузростає. У цілому, близько 37% працездатногонаселенняУкраїнистраждають на серцево-судиннізахворювання, з них близько 30% – інфарктиміокарда», – говорить заступницяначальниціуправліннямедичних і соціальнихпослугвиконавчоїдирекції Фонду Любов Лисенко.

За словами Любові Лисенко, застосуваннямедичноїреабілітації в умовах санаторно-курортнихзакладів для хворих з кардіологічноюпатологієюдопомагаєякнайшвидшевідновитиздоров’я та працездатністьлюдини, зменшитипоказникпервинноїінвалідності, підвищитирівеньжиттєдіяльності, а такожскоротититермінитимчасовоїнепрацездатності.

«Середзастрахованихосіб, якіотримали у І кварталі 2019 року за рахуноккоштів Фонду медичнуреабілітаціюпісляінфарктуміокарда, нестабільноїстенокардії та операцій на серці, понад 53% повністювідновилипрацездатність та стали до роботивідразупіслязавершеннясанаторноїреабілітації», – зазначає Л.Лисенко.

Нагадаємо, підставою для направлення на відновнелікування, щофінансується за кошти Фонду, є висновоклікарсько-консультативноїкомісії закладу охорониздоров’я. З початку року реабілітаційнимлікуванням на базі санаторно-курортнихзакладівбулозабезпеченомайже 13 тис. застрахованихосіб.

Довідково. Медичнареабілітація (відновнелікування) – вид медичноїдопомоги, щовключає систему лікувальнихзаходів, якіспрямовані на відновленняпорушенихчивтраченихфункційорганізму, виявлення та активізаціюйогокомпенсаторнихможливостей, профілактикуускладнень та рецидивівзахворювання.

 

 

Прес-релізвід 18.06.2019 р.

На Київщиніпроводятьсязустрічі з лікарямимедичнихзакладів

Минулоріч по Українізрослакількістьвиданих закладами охорониздоров’ялікарняних, на підставіякихстрахувальникаминадано заяви-розрахунки для здійсненняфінансуванняматеріальногозабезпеченняробочими органами Фонду. Такожзросла і загальнакількістьоплаченихднів по тимчасовійнепрацездатності.

У зв’язку з цим, на Київщинірозробленомеханізм контролю за обґрунтованістювидачілистківнепрацездатності та щоденнозабезпечуєтьсяйогореалізаціяфахівцямиуправління та відділеньуправліннявиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни у Київськійобласті.

Так, з початку року проведено 1469 зустрічей з лікарямимедичнихзакладівобласті: 318 – групових та 1151 - індивідуальних. В травнівідбулося 48 групових та 232 індивідуальнізустрічі. Найбільшезустрічей провели Ставищенське, Богуславське таБілоцерківськевідділення.

Під час зустрічейнаголошено на посиленні контролю за видачеюдокументів, щозасвідчуютьтимчасовунепрацездатністьгромадян та підвищеннівідповідальностілікарів за обґрунтованістювидачілікарняних.

 

 

Прес-реліз від 19.06.2019 р.

З початку року на Київщині відбулося понад 1,5 тис. семінарів-навчань із страховим активом установ, підприємств та організацій

У Київськійобластіпроходятьсемінари-навчанняізкерівникамиустанов, підприємств та організацій, головними бухгалтерами, головами комісійізсоціальногострахування з метою посилення контролю за обґрунтованістювидачілистківнепрацездатності у закладах охорониздоров’язастрахованим особам та недопущеннянеправомірнихвитраткоштів Фонду на матеріальнезабезпечення у зв’язку з тимчасовоюнепрацездатністю.

За п’ятьмісяців поточного року відбулося 1512 семінарів: 280 – групових та 1232 – індивідуальних. В травні проведено 73 групових та 277 індивідуальнихсемінарів – навчань. Найбільшесемінарів з початку року провели Ставищенське та Богуславськевідділення.

 

 

Прес-релізвід 20.06.2019 р.

Затверджено план проведенняплановихвиїзнихперевірокстрахувальників на третій квартал

В управліннівиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни у Київськійобластізатверджено план-графікпроведенняплановихперевірокстрахувальників на третій квартал цього року. Відповідний план-графікрозміщенийсьогодні, 20 червня, на регіональній веб-сторінціуправління.

Нагадаємо, що виконавча дирекція Фонду соціального страхування України відкликала листи якими, починаючи з 1 березня 2018 року, було призупинено проведення планових виїзних перевірок та запроваджено постійний моніторинг даних страхувальника про призначення допомоги по соціальному страхуванню на стадії прийняття заяв-розрахунків. З другого кварталу цього року перевірки відновили.

При плануванні перевірок забезпечено проведення не більше однієї планової перевірки страхувальника протягом року шляхом узгодження графіків спільних перевірок щодо дотримання порядку використання страхувальниками страхових коштів Фонду.

Також нагадаємо, що з березня розпочалися позапланові перевірки страхувальників, у яких виявлені перевищення розміру середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах над розміром середньоденної зарплати по підприємству. Проведенняперевірокстрахувальниківдастьзмогупопередитипоявупорушень з боку страхувальників та виявитивипадкиможливихнеправомірнихвитраткоштів Фонду.

 

 

Прес-релізвід 20.06.2019 р.

Фонд направив 3,4 млрдгрн на щомісячністраховівиплатипотерпілим на виробництві

Упродовжсічня–травня Фонд соціальногострахуванняУкраїни за оперативнимиданимипрофінансувавмайже 3,4 млрд гривеньщомісячнихстраховихвиплат для потерпілих на виробництві та членівїхсімей. Зазначенівиплатищомісяцяотримуютьблизько 207 тис. осіб. Про цеповідомилапрес-служба виконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни.

Розмірзазначенихвиплатзалежитьвідступенявтратипрофесійноїпрацездатності та середньомісячноїзаробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. Мінімальнийрозміртакоївиплати у перерахунку на 100% втратипрофесійноїпрацездатності не може бути меншим за прожитковиймінімум, встановлений для працездатнихосіб на дату настання права на страховувиплату. Максимальнийрозмір не повинен перевищувати 10 розмірівпрожитковогомінімуму.

Нагадаємо, Фонд соціальногострахуванняУкраїниздійснюєстрахуваннягромадян на випадоктимчасовоїабостійкоївтратипрацездатностівнаслідокнещасноговипадку на виробництвіабопрофесійногозахворювання, а такожсмертіпотерпілого. У кожному іззазначенихвипадківпередбаченостраховівиплатибезпосередньопотерпілимабо членам їхсімей.

Загалом у разінастаннястраховоговипадку ФССУ здійснюєтаківиплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовоюнепрацездатністю до відновленняпрацездатностіабовстановленняінвалідності;

2) одноразовудопомогу в разістійкоївтратипрофесійноїпрацездатностіабосмертіпотерпілого;

3) щомісячнустраховувиплату в разічастковоїчиповноївтратипрацездатності, щокомпенсуєвідповіднучастинувтраченогозаробіткупотерпілого;

4) страховувиплатупотерпілому у розмірійогосередньомісячногозаробітку при тимчасовомупереведеннійого на легшунижчеоплачувану роботу;

5) щомісячнустраховувиплату особам, якімають на неї право в разісмертіпотерпілого;

6) відшкодуваннявартостіритуальнихпослуг, пов’язаних з похованнямпомерлого.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь